Orbitvu Public Support Site

Lista parametrów ORBITVU VIEWER

Updated on

auto_drag_switch

Określa, czy ORBITVU VIEWER ma automatycznie przełaczać się na tryb przeciągania przy powiększaniu. Jeśli nie, to ORBITVU VIEWER pracuje w trybie obrotowym.

Wersja: 2.3.32+

Wartości: yes | no

Domyślnie: yes

auto_rotate_dir

Kierunek automatycznego obrotu

Wartości: left | right

Domyślnie: rotate_dir

background_color

Kolor tła

Domyślnie: 0xffffff (biel)

border

Obramowanie okna

Wartości: yes | no

Domyślnie: yes

border_color

Kolor obramowania

Domyślnie: 0xffffff (biel)

border_frame

Określa klatkę, której nie można przekroczyć, jeśli obrót ciągły jest ustawiony na "no". Jeśli masz continous=no i teaser=autorotate to prezentacja "odbije się" od border_frame.

Wartości: 1 - <liczba klatek>

Wersja: 3.6.2+

branding

Tekst, który zostanie wyświetlony w prawym górnym rogu wewnątrz obszaru VIEWER. Jest to powiązane z parametrem branding_url.

Wartości: każdy tekst

branding_url

URL strony, do której użytkownik zostanie przekierowany po kliknięciu przycisku branding (związany z parametrem branding).

btn_autorotate

Określa czy przycisk autorotacji jest widoczny (yes) czy ukryty (no)

Wartości: yes | no

Domyślnie: yes

Wersja: 3.7.0+

btn_drag_rotate

Określa czy przycisk obrotu/przesunięcia jest widoczny (yes) czy ukryty (no)

Wartości: yes | no

Domyślnie: yes

Wersja: 3.7.0+

btn_fullscreen

Określa czy przycisk wejścia w tryb pełnoekranowy jest widoczny (yes) czy ukryty (no)

Wartości: yes | no

Domyślnie: yes

Wersja: 3.7.0+

btn_info

Określa czy przycisk info jest widoczny (yes) czy ukryty (no)

Wartości: yes | no

Domyślnie: yes

Wersja: 3.7.0+

btn_zoom_in

Określa czy przycisk powiększenia jest widoczny (yes) czy ukryty (no)

Wartości: yes | no

Domyślnie: yes

Wersja: 3.7.0+

btn_zoom_out

Określa czy przycisk pomniejszenia jest widoczny (yes) czy ukryty (no)

Wartości: yes | no

Domyślnie: yes

Wersja: 3.7.0+

buttons_type

Typ przycisków wyświetlanych  w VIEWER. Dostępne są dwa rodzaje przycisków: przyciski typu desktop i przyciski mobilne. Mobilne są przeznaczone do użytku z urządzeniami przenośnymi, więc nie ma tam przycisków powiększania/pomniejszania(ponieważ do powiększania używamy gestu szczypania). Nie ma też przycisku przeciągania/obracania, ponieważ można przeciągać dwoma palcami i obracać jednym palcem, itp. Również układ przycisków mobilnych jest inny. Wartość auto automatycznie wybiera przyciski mobilne dla urządzeń przenośnych.

Wartości: auto | desktop | mobile

Domyślnie: auto

Wersja: 3.1.1 +

config_url

URL pliku config.xml

Domyślnie: <ovus_folder>/config.xml

content2

Określa, czy ma być używany plik konfiguracyjny content.xml czy content2.xml. Jeśli nie masz bardzo starych prezentacji powinieneś zawsze ustawić ten parametr na "yes".

Wartości: yes | no

Domyślnie: no

Jeśli nie jesteś pewien, czy powinieneś ustawić yes czy no, sprawdź katalog prezentacji, aby upewnić się, czy zawiera on plik  content2.xml. Jeśli tak, to użyj yes.

continous

Obrót ciągły - przydatny przy połowicznych obrotach lub animacjach

Wartości: yes | no

Domyślnie: yes

disable_nosize

Jeśli ORBITVU VIEWER jest inicjalizowany bez określonej wysokości a zawierający element ma wysokość 0px to domyślnie ORBITVU VIEWER użyje wysokości 56.25% (proporcja 16:9). Możesz wyłączyć tą funkcję ustawiając opcję disable_nosize na yes.

Wartości: yes | no

Domyślnie: no

doubletap_mode

Po dwukrotnym stuknięciu ORBITVU VIEWER może:

fullscreen - przełączyć się w tryb pełnoekranowy

zoom - powiększenie/pomniejszenie, w zależności od aktualnego poziomu powiększenia

disabled - nic nie robi

Wartości: fullscreen | zoom | disabled

Domyślnie: fullscreen

Tryb VIEWER : HTML5

external_access_init

Ten parametr jest WYCOFANY - zamiast tego użyj viewer_api_init!

Nazwa wywołania zwrotnego JavaScript (callback function), które zostanie wywołane po inicjalizacji ORBITVU VIEWER. 

Obiekt API zostanie przekazany do wywołania zwrotnego.

Domyślnie: nie ustawiony

Wartością tego parametru powinien być String, a nie sama funkcja.

W wersjach Infinity360 oraz FREE ORBITVU VIEWER  możliwe jest uzyskanie programistycznego dostępu do metod ORBITVU VIEWER. Więcej szczegółów można znaleźć w dokumentacji API.

UŻYJ viewer_api_init zamiast external_access_init dla wersji VIEWER 2.3.33+

first_frame

Pierwsza klatka do wyświetlenia

Wartości: 1 - liczba klatek

Domyślnie: 1

first_row

Pierwszy wiersz do wyświetlenia w prezentacji 3D

Wersja: 2.3.31+

Wartości: 1 - liczba wierszy

Domyślnie: 1

force_html5

Wymusza pracę ORBITVU VIEWER w trybie HTML5

Wartości: yes | no

Wersja: do 3.4.x (usunięty w wersjach 3.5.0+)

Domyślnie: no

frame_rate

Prędkość automatycznego obrotu [klatki/sekundę]

Domyślnie: 12

fullscreen_enabled

Pozwala na wyłączenie trybu pełnoekranowego (jeśli ustawione na no). Spowoduje to również, że przycisk pełnoekranowy nie jest wyświetlany.

Wartości: yes | no

Domyślnie: yes

gui_background

Kolor tła elementów GUI, takich jak przycisk lub znacznik ładowania.

Przykład: 0x00ff00

Wartość jest w postaci 0x<hex>, gdzie <hex> jest kolorem w zapisie szesnastkowym.

gui_foreground

Kolor pierwszego planu elementów GUI, takich jak przycisk lub znacznik ładowania.

Przykład: 0x00ff00

Wartość jest w postaci 0x<hex>, gdzie <hex> jest kolorem w zapisie szesnastkowym.

gui_foreground_active

Kolor pierwszego planu aktywnych (np. kliknięcie) elementów GUI, takich jak przyciski.

Przykład: 0x00ff00

height

Wysokość prezentacji

Wartości: wartość całkowita lub "auto"

Domyślnie: 300

Wartość całkowita w pikselach; auto oznacza 100%

Jeśli używana jest wartość auto i element kontenera, w którym znajduje się VIEWER, ma wysokość 0, wówczas height będzie ustawione w proporcji 16:9 w stosunku do szerokości VIEWER-a.

hires_support

Włącza lub wyłącza obsługę wyświetlaczy o wysokiej rozdzielczości, np. Retina. Należy zauważyć, że prezentacje w mniejszych rozdzielczościach mogą być mniejsze na takich wyświetlaczach ze względu na większą gęstość pikseli.

Wersja: 3.6.4

Wartości: yes | no

Domyślnie: yes

hires_forced_zoom

Wymuszenie większego zbliżenia na urządzeniach z wyświetlaczami o wysokiej rozdzielczości, np. Retina. Obrazy są skalowane, co może spowodować utratę jakości.

Wersja: 3.6.5

Wartości: yes | no

Domyślnie: no

html5_hint

Przeglądarka w trybie HTML5 może wyświetlać małe infografiki ilustrujące możliwość obrotu w jednej (360°) lub dwóch (3D) osiach. Infografiki są ukrywane podczas każdej interakcji z VIEWER-em. Pojawiają się ponownie z 5-sekundowym opóźnieniem. 

Wersja: 2.3.21+

Wartości: tak | nie

Domyślnie: nie

Tryb VIEWER: HTML5

html5_initial_info

Dla trybu HTML można wymusić wyświetlanie przez VIEWER okna informacyjnego przy starcie. Okno informacyjne przedstawia proste infografiki ilustrujące możliwe działania dotykowe/myszy w celu manipulowania VIEWER-em.  Możliwe jest wyświetlanie tego okna tylko na urządzeniach dotykowych (wartość dotyku) lub na urządzeniach stacjonarnych (wartość pulpitu) lub zarówno na urządzeniach stacjonarnych jak i dotykowych (wartość wszystkich). Zobacz przykład

Wersja: 2.3.18+

Wartość: no | desktop | touch | all

Domyślnie: no

Tryb VIEWER: HTML5

image_folder

URL folderu zdjęć prezentacji 360 stopni

Domyślnie: <ovus_folder>/images/

lang

Język podpowiedzi

Wartości: cs (czeski) | de (niemiecki) | da (duński) | en (angielski) | es (hiszpański) | fi (fiński) | fr (francuski) | fy (fryzyjski) | hu (węgierski) | it (włoski) | ja (japoński) | lt (litewski) | nl (holenderski) | no (norweski) | pl (polski) | pt (portugalski) | ro (rumuński) | ru (rosyjski) | se (szwedzki) | sk (słowacki) | sl (słoweński) | sr (serbski) | _ (brak języka podpowiedzi) | auto

Domyślnie: en

Uwagi: da oraz ja są dostępne od wersji 3.6.1. Starsze wersje używają dk w języku duńskim. Auto jest dostępne od wersji 3.8.0.

lazy_partial_load

partial_load rozpoczyna ładowanie klatek dopiero po dowolnej interakcji użytkownika z prezentacją 360.

Tryb VIEWER: HTML5

Wersja: 3.8.0+

Wartości: yes | no

Jeśli "teaser" jest ustawiony na "autorotate", opcja "lazy_partial_load" ma automatycznie wartość "no".

loader

Pokaż lub ukryj znacznik ładowania widoczny podczas inicjalizacji VIEWER.

Tryb VIEWER: HTML5

Wersja: 2.3.33+

Wartości: yes | no

logo_src

Link do obrazu, który będzie widoczny w lewym górnym rogu obrazu VIEWER, np. przycisk KUP. Jest to związane z parametrem logo_url 

logo_url

URL strony, do której użytkownik zostanie przekierowany po kliknięciu na obraz logo (określone parametrem logo_src)

max_scale

Maksymalna możliwa skala powiększenia prezentacji 360 

Wartości: 0 - 1

Przykład: 0.28

Domyślnie: nie ustawiony

Jak obliczyć skalę:

Jeśli maksymalna wysokość prezentacji to: 5448px x 3607px to bierzemy większą wartość (5448) i pożądaną wartość maksymalną (np. 100px). Następnie dzielimy je przez siebie, aby uzyskać maksymalną skalę: 100/5448=0.0184100

Wartość 0 jest wartością specjalną. Jej użycie spowoduje, że użyta zostanie skala początkowa (ta, która najlepiej pasuje do kontenera prezentacji). W rezultacie prezentacja jest pokazywana jak zwykle, ale nie jest możliwe jej powiększenie. 

mousewheel

Włącz (yes) lub wyłącz (no) zoom kółkiem myszy

Wartości: yes | no

Domyślnie: yes

Wersja: 2.3.24+

Istnieją metody API, które pozwalają na dynamiczne przełączanie tego parametru: enable_mousewheel i disable_mousewheel.

nosize_ratio

Pozwala na ustawienie dowolnych proporcji VIEWER'a kiedy jego kontener nie posiada wymiarów a width i height VIEWER'a są ustawione na auto.

Wartości: n/n

Przykład: 4/3

Domyślnie: 16/9

Wersja: 3.8.0+

ovskin

Pokazuje informację o ORBITVU (w oknie informacyjnym i menu kontekstowym Flash)

Wartości: yes | no

Domyślnie: no

ovus_folder

URL do folderu prezentacji ORBITVU (zawierającego rozpakowany plik .OVUS)

Domyślnie: BASE folder - domyślny adres URL dla strony HTML, który może być określony za pomocą zaznacznika <base>

partial_load

Po włączeniu ORBITVU VIEWER będzie gotowy do interakcji z użytkownikiem, gdy tylko załadowane zostaną 4 początkowe klatki. Następnie załaduje resztę ramek w tle.

Domyślnie: no

Wersja: 3.0.30+

Wartości: yes | no

Jeśli "teaser" jest ustawiony na: onerotation, onerotationslow, playonerotation, playonerotationslow, opcja partial_load jest automatycznie ustawiana na wartość "no".

preload_width

Wymuszenie początkowej szerokości wstępnie ładowanych obrazów. Domyślnie obrazy, które są ładowane mają rozmiar pasujący do rozmiaru kontenera prezentacji a podczas powiększania (zoom) ładowane są obrazy dla większych rozdzielczości. Z opcją preload_width możliwe jest natychmiastowe załadowanie obrazów w większych rozdzielczościach co może zwiększyć jakość prezentacji np. podczas obrotu po przejściu do trybu fullscreen (przy małym rozmiarze początkowym prezentacji).

Maksymalna dostępna szerokość ładowanego wstępnie obrazu to 1024 px więc ustawienie tego parametru na większą wartość daje ten sam efekt co ustawienie wartości 1024.

Domyślnie: 0
Przykład: 700
Maksymalna wartość: 1024

preload_height

Wymuszenie początkowej wysokości wstępnie ładowanych obrazów. Domyślnie obrazy, które są ładowane mają rozmiar pasujący do rozmiaru kontenera prezentacji a podczas powiększania (zoom) ładowane są obrazy dla większych rozdzielczości. Z opcją preload_height możliwe jest natychmiastowe załadowanie obrazów w większych rozdzielczościach co może zwiększyć jakość prezentacji np. podczas obrotu po przejściu do trybu fullscreen (przy małym rozmiarze początkowym prezentacji).

Maksymalna dostępna wysokość ładowanego wstępnie obrazu to 1024 px więc ustawienie tego parametru na większą wartość daje ten sam efekt co ustawienie wartości 1024.

Domyślnie: 0
Przykład: 700
Maksymalna wartość: 1024

report_bugs

Tryb debugowania - raportowanie wyjątków w oknie VIEWER

Wartości: yes | no

Domyślnie: no

Tryb VIEWER: Flash

rotate_dir

Kierunek obrotu

Wartości: right | left

Domyślnie: right

single_touch_pan_y

Jeśli ustawione na 'yes' wówczas gest pionowego przesuwania palcem spowoduje przewijanie strony a nie zawartości Viewer-a

Wartości: yes | no

Domyślnie: no

Wersja: 3.9.5+

social

Określa czy wyświetlane są przyciski społecznościowe (Facebook, Twitter, E-mail)

Wartości: yes | no

Domyślnie: no

social_url

URL strony, która zostanie opublikowana w sieciach społecznościowych 

Domyślnie: Na serwerze SUN jest to bezpośredni link do podglądu prezentacji 

style

Styl interfejsu użytkownika (przyciski)

0 – styl domyślny okrągły

1 – styl kwadratowy

2 – styl okrągły z suwakiem

3 – styl kwadratowy z suwakiem

4 – bez przycisków

Wartości: 0 | 1 | 2 | 3 | 4

Domyślnie: 1

teaser

Aby zachęcić użytkowników końcowych do interakcji z prezentacjami 360°, można ustawić początkowe zachowanie VIEWER:

  • zoomin – prezentacja jest ładowana i nieznacznie powiększa się, gdy myszą najedzie się nad okno przeglądarki
  • autorotate – prezentacja jest ładowana i zaczyna się obracać
  • play – prezentacja nie jest ładowana, wyświetlany jest przycisk odtwarzania, a po jego naciśnięciu następuje ładowanie prezentacji a następnie prezentacja zaczyna się obracać
  • playonerotation – 2.3.17 – prezentacja nie jest ładowana, wyświetlany jest przycisk odtwarzania, a po jego naciśnięciu następuje ładowanie prezentacji a następnie prezentacja wykonuje jeden obrót
  • playonerotationslow – 2.3.17 –prezentacja nie jest ładowana, wyświetlany jest przycisk odtwarzania, a po jego naciśnięciu następuje ładowanie prezentacji a następnie prezentacja wykonuje jeden wolny obrót
  • static – prezentacja jest ładowana, ale nic więcej się nie dzieje
  • onerotation - prezentacja jest ładowana, zaraz po załadowaniu wykonuje szybki pojedynczy obrót
  • onerotationslow - prezentacja jest ładowana i zaraz po załadowaniu wykonuje pojedynczy obrót (wolniejszy niż onerotation)

Wartości: autorotate | zoomin | play | playonerotation | playonerotationslow | static | onerotation | onerotationslow

Domyślnie: static

teaserplay_overlay_color

Kolor znaku zachęty (teaser) z wartością: play | playonerotation | playonerotationslow

Przykład: 0xFFFFFF8C

Wartość jest w postaci  0x<hex> , gdzie <hex> jest kolorem w zapisie szesnastkowym

FFFFFF = biały kolor; Dwie ostatnie pozycje definiują nieprzezroczystość (opacity) nakładki [8C = 55% nieprzezroczystości];

Domyślnie: 0x00000099 (czarny z 60% nieprzezroczystości)

Wersja: 3.4.0+

transition

Między filtrem przejściowym ramy

Wartości: alpha | blur | no

Domyślnie: no

Tryb VIEWER: Flash

width

Szerokość prezentacji

Wartości: wartość całkowita lub "auto"

Domyślnie: 400

Wartość całkowita jest podawana w pikselach; auto oznacza 100%

wmode

Opcja Adobe Flash wmode: zobacz więcej

Domyślnie: nie ustawiony

Tryb VIEWER: Flash

xml_url

URL pliku content2.xml 

Domyślnie: <ovus_folder>/content2.xml

W przypadku starszych prezentacji możliwe jest, że nazwą pliku będzie content.xml. Jest to określane przez parametr content2.

valign

Ustawienie pionowe prezentacji

Wartości: top | center | bottom

Domyślnie: center

Tryb VIEWER: Flash

viewer_api_init

Nazwa wywołania zwrotnego (funkcja callback) JavaScript, która zostanie przekazana do obiektu API przed inicjalizacją ORBITVU VIEWER

Wywołanie zwrotne jest wywoływane jak tylko ORBITVU VIEWER rozpocznie ładowanie, dzięki czemu możliwe jest obsłużenie zdarzeń ładowania (w przeciwieństwie do external_access_init)

Domyślnie: nie ustawiony

Wersja: 2.3.33+

Dopuszczenie: Infinity360, FREE

W wersjach Infinity360 oraz FREE ORBITVU VIEWER możliwe jest uzyskanie dostępu programistycznego do metod VIEWER-a. Więcej szczegółów można znaleźć w dokumentacji API .

Wartością parametru powinien być String, a nie sama funkcja.

vmove

Włączanie ruchu pionowego podczas ręcznego obracania

Wartości: yes | no

Domyślnie: yes

vmove_dir

Pionowy kierunek obrotu dla prezentacji 3D

Wartości: down | up

Domyślnie: down

Wersja: 2.3.18+

Previous Article Jak dostosować ORBITVU VIEWER za pomocą parametrów
Next Article Dostosowywanie kodów ORBITVU SUN
Still Need Help? Contact Us