Orbitvu Public Support Site

Lista prezentacji

Updated on

Zwrócone dane

Dane zwracane przez ten punkt końcowy to podzielona na strony lista prezentacji i jej zawartość. Na przykład: 

{
  "count": 1,
  "next": null,
  "previous": null,
  "per_page": 50,
  "results": [
    {
      "id": 46,
      "uid": "5Etsw445fEtdGYpKLnTp5b",
      "name": "Some presentation",
      "sku": "1234",
      "category_1": "",
      "category_2": "",
      "create_date": "2013-02-15T09:45:00",
      "ovus_number": "025",
      "presentation_size": 11066632,
      "has_orbittour": true,
      "tags": [],
      "url": "https://orbitvu.co/api/presentations/46",
      "edit_url": "https://orbitvu.co/001/5Etsw445fEtdGYpKLnTp5b/",
      "thumbnail_url": "//orbitvu.co/001/5Etsw445fEtdGYpKLnTp5b/iproc/img01.png",
      "statistics_url": "https://orbitvu.co/api/v1/presentations/46/statistics",
      "orbittour_set": [
        {
          "id": 1,
          "script_url": "//orbitvu.co/001/5Etsw445fEtdGYpKLnTp5b/2/orbittour/1/script",
          "view_url": "//orbitvu.co/001/5Etsw445fEtdGYpKLnTp5b/2/orbittour/1/view"
        }
      ],
      "custom_attributes": [
        {
          "label": "Category 1",
          "value": "summer",
        }
      ],
      "presentationcontent_set": [
        {
          "id": 117,
          "sorting_order": 1,
          "name": "ov3601",
          "type": 1,
          "type_display": "ORBITVU 360",
          "ovus_folder": "https://orbitvu.co/025/5Etsw445fEtdGYpKLnTp5b/ov3601/",
          "thumbnail_url": "//orbitvu.co/001/5Etsw445fEtdGYpKLnTp5b/iproc/img01.png",
          "script_url": "//orbitvu.co/001/5Etsw445fEtdGYpKLnTp5b/ov3601/3/script",
          "view_url": "//orbitvu.co/001/5Etsw445fEtdGYpKLnTp5b/ov3601/3/view",
          "max_width": 4272,
          "max_height": 2848,
          "content2_xml": true
        },
        {
          "id": 119,
          "sorting_order": 2,
          "name": "img_1.jpg",
          "type": 3,
          "type_display": "image2d",
          "ovus_folder": "",
          "thumbnail_url": "//orbitvu.co/001/5Etsw445fEtdGYpKLnTp5b/iproc/2d/119/img01.png",
          "script_url": "",
          "view_url": "//orbitvu.co/001/5Etsw445fEtdGYpKLnTp5b/iproc/2d/119/img01.png",
          "max_width": 0,
          "max_height": 0,
          "content2_xml": ""
        },
        {
          "id": 120,
          "sorting_order": 3,
          "name": "img_2.jpg",
          "type": 3,
          "type_display": "image2d",
          "ovus_folder": "",
          "thumbnail_url": "//orbitvu.co/001/5Etsw445fEtdGYpKLnTp5b/iproc/2d/120/img01.png",
          "script_url": "",
          "view_url": "//orbitvu.co/001/5Etsw445fEtdGYpKLnTp5b/iproc/2d/120/img01.png",
          "max_width": 0,
          "max_height": 0,
          "content2_xml": ""
        }
      ]
    }
  ]
}
Click to copy

Dane dotyczące paginacji:

 • count - liczba wyników
 • next - URL do następnej strony wyników (null, jeśli nie ma następnej strony)
 • previous - URL do poprzedniej strony wyników (null, jeśli nie ma następnej strony)
 • per_page - liczba wyników na stronę (można ustawić za pomocą parametru adresu URL)
 • results - liczba wyników (obiekty prezentacji)

Szczegółowy opis danych wynikowych: 

 • id - unikalny identyfikator prezentacji (numeryczny)
 • uid - unikalny identyfikator prezentacji (używany w adresach URL)
 • name, SKU, category_1, category_2 - szczegóły prezentacji
 • create_date - data utworzenia prezentacji
 • ovus_number - liczba używana w parametrze ovus_folder dla treści 360, przydatna do automatycznego generowania ovus_folder
 • presentation_size - wielkość prezentacji w bajtach
 • has_orbittour - wartość logiczna, która określa, czy w tej prezentacji istnieje ORBITTOUR
 • tags - lista tagów dołączonych do prezentacji
 • url - bezpośredni adres URL do tego obiektu prezentacji
 • edit_url - adres URL strony edycji prezentacji w Orbitvu SUN
 • thumbnail_url - URL do obrazu miniatury tej prezentacji; obrazem można manipulować za pomocą parametrów ciągu zapytania, takich jak:
  • width - żądana szerokość
  • height - żądana wysokość 
  • max_width - maksymalna szerokość (zachowuje proporcje wysokości)
  • max_height - maksymalna wysokość (zachowuje proporcje szerokości)
  • action - crop (przycięcie obrazu do konkretnego rozmiaru), supplement (uzupełnienie z białym tłem w celu uzyskania pożądanego rozmiaru)
 • statistics_url - URL do statystyk prezentacji
 • orbittour_set - lista ORBITTOURów zdefiniowanych do prezentacji (obecnie maksymalnie jeden ORBITTOUR)
 • custom_attributes - lista niestandardowych atrybutów zdefiniowanych dla prezentacji
 • presentationscontent_set - spis treści prezentacji:
  • id - unikalny identyfikator treści prezentacji
  • sorting_order - liczba pokazująca kolejność treści
  • name - nazwa treści, ov3601 dla kontentu 360, nazwa pliku dla treści 2D
  • type - rodzaj zawartości: 1 - zawartość 360°, 3 - obrazy 2D, 4 - video
  • type_display - przyjazny opis rodzaju treści
  • ovus_folder - ovus_folder URL dla zawartości 360°; pusty dla obrazów 2D
  • thumbnail_url - adres URL obrazu (dla treści 2D) lub miniatury (dla treści 360°). Obraz można zamienić za pomocą parametrów ciągu zapytania (jak opisano powyżej)
  • script_url - URL do punktu końcowego skryptu dla treści 360°
  • view_url - URL do punktu końcowego widoku 360°
  • max_width - maksymalna szerokość zawartości 360°
  • max_height - maksymalna wysokość zawartości 360°
  • content2_xml - wartość logiczna określająca, czy zawartość 360° korzysta z pliku content2.xml 

Wyszukiwanie

 • exact
  Wyszukiwanie prezentacji według dokładnego dopasowania do określonych pól: id, sku, name, uid, tags, np.:
# match presentation with sku == 1234
https://orbitvu.co/api/v1/presentations.json?sku=1234

# match presentation with tag shoes
https://orbitvu.co/api/v1/presentations.json?tags=shoes
Click to copy
 •  create_date
  Wyszukiwanie prezentacji według zakresu dat za pomocą: create_date_from i/lub create_date_to i formatu daty: YYYY-MM-DD, np.:
# Search for presentations created after 2018-01-05: https://orbitvu.co/api/v1/presentations.json?create_date_from=2018-01-05

# Search for presentations created between 2018-01-01 and 2018-01-05: 
https://orbitvu.co/api/v1/presentations.json?create_date_from=2018-01-01&create_date_to=2018-01-05
Click to copy
 • ilike

Wyszukiwanie prezentacji zawierających określony wzór w obrębie określonego: search_sku, search_name, search_uid, search_tags:

# match all presentations with sku containing '123'
https://orbitvu.co/api/v1/presentations?search_sku=123

# match all presentations with tags like 'tag1' or 'tag2'
https://orbitvu.co/api/v1/presentations?search_tags=tag1,tag2
Click to copy
 • ilike - szukanie w wielu polach jednocześnie

Wyszukiwanie prezentacji zawierających określony wzorzec w ramach jednego z sku, name, uid:

# match all presentations with sku, name or uid containing 'A123' or 'a123'
https://orbitvu.co/api/v1/presentations?search=A123
Click to copy

Porządek

Porządek poprzez: sku, uid, name:

# ascending
https://orbitvu.co/api/v1/presentations?ordering=sku

# descending
https://orbitvu.co/api/v1/presentations?ordering=-sku
Click to copy

Paginacja

Liczba prezentacji na stronie:

https://orbitvu.co/api/v1/presentations/?page_size=5
Click to copy
Previous Article Format danych
Next Article Szczegóły prezentacji
Still Need Help? Contact Us